Hạ Văn: Tổng thống Trump sẽ chiến thắng vì điểm vượt trội này

Ai sẽ là tổng thống tương lai của Hoa Kỳ? Theo lời tự vấn ban đầu của ông Franklin và sự ra đời của Hiến pháp Hoa Kỳ, câu trả lời sẽ được tìm thấy