Ô nhiễm không khí Việt Nam – bắt đầu từ bao giờ?

Tôi sẽ kể câu chuyện này một cách nhẹ nhàng bằng hình ảnh và thông tin để cùng nhau suy ngẫm.