Lớp học trực tuyến tạo điều kiện cho những ‘sáng tạo’ không lành mạnh

Lớp học trực tuyến khiến trường học không thể phát huy được hết nội lực giáo dục và tạo điều kiện cho những ‘sáng tạo’ không lành mạnh.