2018: Lãi dự thu khoảng 42.700 tỷ đồng từ đầu tư tiền bảo hiểm

Tổng số thu 3 quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2018 đạt hơn 728.000 tỷ đồng, được đầu tư vào trái phiếu, vào ngân hàng..