2020: Công nhân đường sắt nghỉ cầm chừng hoặc bị cắt 5-13 ngày lương/tháng

2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ước tính số lỗ của riêng công ty mẹ hơn 1.300 tỷ đồng, cảnh báo vốn chủ sở hữu 3.200 tỷ sẽ mất hoàn toàn