Bốn hiệp hội DN nước ngoài: ‘VN đang bỏ lỡ những cơ hội đầu tư có thể không quay trở lại’

“Ít nhất 20% thành viên sản xuất của chúng tôi đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một quốc gia khác”.