Các doanh nghiệp châu Âu đang dần chuyển đơn hàng khỏi Việt Nam

“Các chính sách “3 tại chỗ’ trong khi đúng về mặt nguyên tắc, trên thực tế lại đặt ra một gánh nặng rất lớn…” – Chủ tịch EuroCham.