Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1065 giao 5.600 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

VDB
Trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB (Ảnh: vdb.gov.vn)

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng nguồn vốn được cấp trên của VDB.

Bộ Tài chính được giao trách nhiệm theo dõi kế hoạch phát hành vốn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, kế hoạch tín dụng vốn vay nước ngoài (ODA cho vay lại) năm 2018 cho VDB đảm bảo không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

VDB có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của VDB đạt xấp xỉ 306.560 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng năm 2017 vào khoảng 284.000 tỷ đồng, giảm 5,46% so với cuối năm 2016.

Tổng thu nhập năm 2017 của đơn vị này đạt 13.014 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí vào khoảng 14.415 tỷ đồng, tương đương khoản lỗ 1.401 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm 2018, VDB cần thanh toán tổng cộng 34.042 tỷ đồng tiền nợ gốc và lãi. Trong đó, riêng số nợ cần thanh toán trong quý 4 là hơn 19.300 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả cả năm 2018.

Tường Văn

Xem thêm: