Trong đó Quốc hội dành ra 455.000 tỷ cho chi thường xuyên, và 16.200 tỷ chi cho hoạt động cải cách tiền lương, tinh giản biên chế trong năm 2019.

ngan sach nha nuoc
Trần vay vốn nước ngoài cũng được Quốc hội nới thêm 60.000 tỷ lên tối đa 360.000 tỷ đồng. (Ảnh qua: ndh.vn)

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 73 về phân bổ vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2019. Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương năm tới là 810.099 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách trung ương được quyết ở mức 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ để bổ sung cân đối ngân sách; 455.000 tỷ được phân bổ cho chi thường xuyên.

Đáng chú ý, trong năm 2019, Quốc hội cũng dành ra 16.200 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để chi cho hoạt động cải cách tiền lương, tinh giản biên chế.

Quốc hội đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, mức phân bổ NSTW cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả; có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn.

Cùng với đó, Quốc hội đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang.

Trong giai đoạn 2018 – 2020, Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ, thu qua đầu phương tiện ôtô, theo tỉ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Chính phủ còn được giao chỉ đạo, hướng dẫn các bên liên quan phân bổ vốn đầu tư phát triển theo hướng ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSTW; bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn NSTW giai đoạn 2016 – 2020 còn lại chưa thu hồi; cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản…

Trước đó, Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 71 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020. Qua đó giữ mức trần đầu tư công 2 triệu tỷ đồng; điều chỉnh tăng tổng mức vay vốn nước ngoài trung hạn từ 300.000 tỷ lên tối đa 360.000 tỷ đồng; đồng thời giảm tương ứng vốn vay trong nước; và giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia từ 80.000 tỷ xuống còn 70.000 tỷ đồng.

Tường Văn

Xem thêm:

Leave a Reply