Gần 40% lao động trong ngành du lịch vẫn “xoay sở” trong đại dịch

Trong 61% lao động du lịch có việc làm, đa số phải chấp nhận giảm giờ làm, giảm lương.