Hai quỹ bảo hiểm kết dư hơn 935.100 tỷ đồng: ‘Không được sử dụng như ngân sách để hỗ trợ’

Nguyên tắc chỉ giữ lại 10% dự phòng – sao kết dư quá lớn?