Năm 2022: Việt Nam dự kiến thu ngân sách hơn 1,41 triệu tỷ, chi hơn 1,78 triệu tỷ

Dự toán chi NSNN được xây dựng trên cơ sở tính toán số thu NSNN năm 2022 sẽ tăng hơn 3,3% so với ước thực hiện trong năm nay.