Trong tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm, chi thường xuyên là 441,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1% dự toán năm.

(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2019 ước tính đạt 660,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm; tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa 524,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7%; thu từ dầu thô 26,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 109 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng, bằng 39,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô 89 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 107,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 55,3 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 23,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%; thu tiền sử dụng đất 49,9 nghìn tỷ đồng, bằng 55,5%.

Thu nội địa trong tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. (Số liệu: Tổng cục Thống kê)

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2019 ước tính đạt 612,5 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5% dự toán năm; tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi thường xuyên 441,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1%; chi đầu tư phát triển 112,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1%; chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7%.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, ngân sách Nhà nước bội thu 48,1 nghìn tỷ đồng.

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 có tổng số thu là hơn 1,41 triệu tỷ đồng, tổng số chi là trên 1,63 triệu tỷ đồng, do Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 9/11/2018.

Mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2019 là 222 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 209,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP, bội chi ngân sách địa phương là 12,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,2% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

Quốc hội cũng thống nhất năm 2019 sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ tối đa 40 nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: