6 tháng đầu năm 2019, TTCP phát hiện sai phạm kinh tế là 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Ngày 18/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo TTCP, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua đó, TTCP phát hiện sai phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Về công tác tiếp công dân, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân với 124.178 3 vụ, có 1.935 đoàn đông người. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý 82.260 đơn đủ điều kiện trên tổng số 137.447 đơn tiếp nhận. Có 26.975 đơn khiếu nại, 8.913 đơn tố cáo, với 12.280 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thông qua giải quyết, TTCP đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 02 ha đất; trả lại quyền lợi cho 800 người, xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

TTCP cũng nhìn nhận công tác ngành còn có những hạn chế nhất định. Nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch, vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, việc phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế.

Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận bất bình. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ,…

Lê Hoàn

Xem thêm: