Trong đó, nợ trong hạn là 8.879 tỷ đồng, nợ quá hạn là 1.907 tỷ đồng.

Tòa nhà sông Đà. (Ảnh: songda)

KTNN vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà. Cơ quan kiểm toán đã chỉ ra nhiều tồn tại xung quanh vấn đề thu hồi nợ.

Theo KTNN, số dư nợ phải thu của Tổng công ty Sông Đà tính đến ngày 31/12/2017 của các đơn vị được kiểm toán là 10.786 tỷ đồng. Trong đó, nợ trong hạn là 8.879 tỷ đồng, nợ quá hạn là 1.907 tỷ đồng.

Đối với nợ quá hạn, nợ phải thu khó đòi là 305 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ là 55,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần (CTCP) Sông Đà 6 là 35,76 tỷ đồng; CTCP thủy điện Cần Đơn là 72,5 tỷ đồng; CTCP Sông Đà 10 là 67,8 tỷ đồng,…

Cũng theo KTNN, số nợ phải thu chưa được đối chiếu xác nhận là 621,4 tỷ đồng. Một số đơn vị có tỉ lệ đối chiếu nợ phải thu thấp; phân loại nợ phải thu khách hàng theo ngắn hạn và dài hạn còn chưa chính xác.

Một số khoản nợ phải thu có số dư lớn, có tuổi nợ trên ba năm tại Tổng công ty Sông Đà cũng chưa thu hồi được. Cụ thể:

  • Khoản đặt cọc 35 tỷ đồng để mua cổ phần của CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT;
  • Các khoản nợ của các cá nhân 56 tỷ đồng tại CTCP Thủy điện Cần Đơn;
  • Khoản lãi cho công ty cổ phần Điện Việt Lào vay vốn lưu động 811 tỷ đồng,…

Nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện đã hoàn thành và đi vào vận hành thương mại nhưng chưa được thanh quyết toán dẫn đến tồn đọng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang kéo dài (Sông Đà 9, 4, 10, Tư vấn Sông Đà).

KTNN còn chỉ ra những bất cập trong quản lý, sử dụng đất. Tổng công ty quản lý, sử dụng 46 khu đất tổng diện tích hơn 64,3 triệu m2. Trong đó có 44 khu được giao để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của tổng công ty cũng như các đơn vị phụ thuộc, diện tích 63 triệu m2; 2 khu đất được giao để thực hiện dự án khu dân cư, diện tích 465.040 m2.

Về cơ bản, các đơn vị được kiểm toán đã quản lý, sử dụng đất đai, nộp tiền sử dụng đất và trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định. Tuy nhiên còn tồn tại như: Tổng công ty chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý để thuê khu đất diện tích 2.193 m2 tại phường Nam Khê (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Hồ sơ pháp lý của khu đất này còn thiếu quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, quyết định phê duyệt giá,… Do đó, từ năm 2006 đến nay, công ty tạm nộp tiền thuê đất theo mức giá thuê tạm tính 10.500 đồng mỗi m2.

Theo báo cáo hợp nhất 2017, doanh thu và lãi trước thuế của Tổng công ty Sông Đà đều giảm so với 2016. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản chỉ đạt 2,2%. Trong 42 doanh nghiệp có vốn đầu tư của công ty mẹ năm 2017, 24 doanh nghiệp có lãi, 15 doanh nghiệp chưa có dữ liệu, còn 3 đơn vị lỗ lũy kế 123 tỷ đồng.

KTNN đánh giá phần lớn các khoản đầu tư tài chính của các công ty con thuộc Tổng công ty Sông Đà được kiểm toán không thực sự mang lại hiệu quả, chưa trích lập dự phòng hoặc trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính chưa phù hợp với quy định của Bộ Tài chính.

Văn Quyết

Xem thêm: