Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020: Cuộc chiến giữa Thiện và Ác

Có thể cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 chính là cuộc chiến giữa Thiện và Ác.