Nhóm được chỉ định điều tra phiếu bầu ở Hạt Fulton, Georgia bị bắn đe dọa

Jovan Pulitzer cho biết các thành viên trong nhóm của ông sống ở Atlanta đang bị tấn công, trong đó nhà một thành viên đã bị bắn 5 phát qua cửa sổ ngay phong ngủ…