Phản bác bài viết của NYT “Trump và Internet “giết chết” nền dân chủ Mỹ”

Dưới đây là bài viết của Tiến sĩ Tạ Điền phản bác lập luận của ông Friedman trên trang web tiếng Trung của New York Times.