Tả hữu đối đầu, ông Trump làm sao để đảo ngược tình thế?

Từ ngày bầu cử Mỹ (3/11) đến nay, đã xảy ra quá nhiều sự việc, và đều là những việc lớn, ông Trump làm thế nào để lật ngược tình thế?