Viên Cung Di: Thế lực chống Trump có kế hoạch chính biến, nhưng không chỉ vậy

Ông Viên Cung Di cho rằng đằng sau vụ bầu cử còn có âm mưu to lớn hơn. Ông tin rằng, thế lực chống Trump đang vạch kế hoạch chính biến, nhưng hơn thế nữa.