Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020 có tổng kinh phí dự kiến là 8.255 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách của tỉnh khoảng 3.397 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 1.989 tỷ đồng và vốn ODA hơn 2.867 tỷ đồng.

huyện Long Điền
Dự án đầu tư hạ tầng 2 khu chế biến hải sản tập trung tại huyện Long Điền. (Ảnh: Thanh Trí)

Ngày 14/3, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết định phê duyệt “Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020”.

Mục tiêu của đề án là cải tạo và phục hồi cảnh quan môi trường các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các chất thải phát sinh trên khu vực tỉnh cơ bản được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trước khi thải.

Đề án có tổng kinh phí dự kiến là 8.255 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách của tỉnh khoảng 3.397 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 1.989 tỷ đồng và vốn ODA hơn 2.867 tỷ đồng.

Theo đó, 5 chương trình trọng tâm với 19 dự án ưu tiên được thực hiện gồm:

Chương trình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có 2 dự án gồm: Dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo với công suất xử lý 20 tấn/ngày và dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Chương trình thu gom và xử nước thải đô thị có 6 dự án trong đó trọng điểm là thu gom và xử lý nước thải tại các huyện Côn Đảo, huyện Tân Thành, huyện Long Điển, TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa; Dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị khu vực Long Sơn – Gò Găng.

Chương trình cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại một số khu vực bị ô nhiễm và bảo vệ cảnh quan gồm:

  • Dự án cải tạo kênh Bến Đình;
  • Dự án cải tạo hồ Bàu Sen;
  • Dự án khôi phục rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ;
  • Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bãi thải Phước Cơ;
  • Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung cho Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và lắp đặt quan trắc tự động;
  • Dự án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường dầm nước trước cống số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành);
  • Dự án đầu tư hạ tầng 2 khu chế biến hải sản tập trung tại huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu để di dời các cơ sở chế biến hải sản.

Chương trình nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thải, nguồn nước có 2 dự án gồm: Dự án đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quan trắc tự động nước thải, khí thải, môi trường không khí tại các đô thị và tại Trung tâm điều hành tại Sở TN&MT; Dự án đầu tư các trạm quan trắc tự động để theo dõi chất lượng nước cấp tại hồ Đá Đen, Sông Ray, Sông Hỏa.

Chương trình giúp nâng cao nhận thức doanh nghiệp, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường có 2 dự án gồm: Dự án tăng cường các hoạt động về môi trường; Dự án đào tạo nguồn nhân lực về công tác bảo vệ môi trường.

Minh Long

Xem thêm: