Dự thảo Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của người dân trong thời gian 2 tháng.

Bộ Công an quy định người được phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. (Ảnh: Minh Trí)

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân (CAND) gồm 3 chương, 15 điều.

Thông tư quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chế độ, trách nhiệm, quyền hạn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trong CAND.

Đối tượng áp dụng gồm: Các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trong CAND.

Theo thông tư, tại điều 3 quy định:

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an gồm:

  • Bộ trưởng Bộ Công an;
  • Chánh Văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (Người phát ngôn Bộ Công an);
  • Người có trách nhiệm thuộc Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền thực hiện phát ngôn (Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Công an) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng Người phát ngôn Bộ Công an thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị thuộc Bộ gồm:

  • Thủ trưởng đơn vị;
  • Trường hợp Thủ trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Thủ trưởng thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm:

  • Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Trường hợp Giám đốc không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo quy định tại Điều 9 của dự thảo Thông tư này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm yêu cầu kiểm tra, kết luận sự việc, trả lời hoặc cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí. Đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định trong các trường hợp: Khi có vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở đơn vị, địa phương, cần có ngay thông tin ban đầu cho báo chí; Khi báo chí phản ánh về dấu hiệu sai phạm của cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Phạm Toàn

Xem thêm: