Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra 100 cán bộ được Bộ TN&MT bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo.

Bo-TN-MT
Bộ TN&MT bổ nhiệm gần 100 cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn. (Ảnh: Kim Long)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo số 372 kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2018 của Bộ TN&MT.

Theo kết luận, về tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 80 hồ sơ tuyển dụng công chức, có 4 trường hợp không gửi văn bản thống nhất ý kiến Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng (các trường hợp này đều là LĐHĐ từ năm 2000, 2007).

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiểm tra 28 kỳ xét tuyển viên chức của 12 đơn vị SNCL, kết quả tuyển dụng được 235 người. Tuy nhiên còn có đơn vị không xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng trước khi tổ chức tuyển dụng; một số đơn vị thực hiện thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ dự tuyển chưa đảm bảo theo quy định; thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban kiểm tra, sát hạch trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển; câu hỏi phỏng vấn không có đáp án; thiếu sót trong việc tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi,…

Về công tác bổ nhiệm, Bộ TN&MT và các đơn vị trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn tồn tại, thiếu sót về điều kiện, tiêu chuẩn; về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Trong đó:

  • 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị;
  • 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị;
  • 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương;
  • 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 03 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm).

Một số LĐHĐ làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị SNCL nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ); 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền (hiện 01 trường hợp đã có quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng).

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị các đơn vị thuộc Bộ TN&MT rà soát, cử cán bộ quản lý đã được bổ nhiệm đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn trong năm nay.

Ngoài ra, đoàn thanh tra kiến nghị lãnh đạo Bộ TN&MT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.

Phạm Toàn

Xem thêm: