Kết luận từ TTCP chỉ rõ có Giám đốc Sở của tỉnh Trà Vinh không tiếp công dân một ngày nào trong suốt 5,5 năm. Điển hình: Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh, Sở NN&PTNT,..

tiếp công dân, Trà Vinh
Công tác tiếp công dân. (Tranh biếm họa: Zĩn)

TTCP vừa có thông báo kết luận thanh tra số 1081 về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Trà Vinh thời kỳ từ năm 2013 đến năm 2017.

Theo kết luận, về trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, một số cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định; chất lượng thanh tra chưa cao, nhất là trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng,…

Về trách nhiệm tiếp công dân: TTCP cho hay có cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp dân, nhất là khối các cơ sở của tỉnh.

Một số nơi, Giám đốc Sở không tiếp công dân một ngày nào trong suốt 5,5 năm. Điển hình: Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh, Sở NN&PTNT,…” – kết luận nêu rõ.

Chất lượng xử lý đơn thư cũng còn nhiều hạn chế như: Phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục tiến hành chưa tuân thủ theo quy định,… đã làm hạn chế hiệu quả của công tác tiếp công dân nói chung, ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị trên địa bàn.

Về trách nhiệm thực hiện luật phòng chống tham nhũng: Công tác tuyển dụng vi phạm ở 100% các đơn vị được kiểm tra, trong đó sai phạm chủ yếu trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức.

Cá biệt có 6 đơn vị trong suốt kỳ thanh tra không xây dựng kế hoạch chuyển đổi, cụ thể: Văn phòng UBND tỉnh, huyện Cầu Kè, Duyên Hải, Sở NN&PTNT, Sở TT&TT, Sở Nội vụ.

Về công tác quản lý, sử dụng đất đai: TTCP kết luận chất lượng quy hoạch chưa cao; nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch (chiếm 40%), thậm chí chuyển mục đích sử dụng đất chiếm 53,84 % không phù hợp.

Quản lý quy hoạch của địa phương đôi lúc còn lỏng lẻo, thể hiện ở chỗ tỉnh cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch ở mức khá cao (gần 54% dự án nằm ngoài quy hoạch). Chuyển mục đích đất tự phát trong dân cũng rất lớn, khoảng 970 ha, trong đó có đến 459 ha không phù hợp quy hoạch.

Về nghĩa vụ tài chính đất đai: TTCP chỉ rõ trong 5 năm, hầu hết các nội dung, đơn vị và địa bàn được kiểm tra đều có sai sót hoặc sai phạm cần điều chỉnh, xử lý.

Trong các sai phạm, phổ biến và gây hậu quả phức tạp, lâu dài là sai phạm trong công tác giao đất ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện. Những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp.

Tổng số tiền sai phạm về tài chính gần 69,455 tỷ đồng, trong đó thu quá quy định 1 tỷ đồng và thất thu ngân sách trên 68,455 tỷ đồng” – kết luận nêu.

Từ sai phạm trên, TTCP kiến nghị UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh thời kỳ có sai phạm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế qua kết quả thanh tra; đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại.

Phạm Toàn

Xem thêm: