Bộ Nội vụ đề xuất số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan Chính phủ tối đa là 3 người, thay vì tối đa 5 người như hiện hành.

du thua cap pho
Trụ sở Bộ Nội vụ (Hà Nội). (Ảnh: moha.gov.vn)

Bộ Nội vụ đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016 ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó tối đa của tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan Chính phủ.

Cụ thể, dự thảo bỏ quy định số lượng cấp phó có thể có tối đa 5 người, do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp do sáp nhập cơ quan thuộc Chính phủ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đề xuất, số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị tối đa là 3 người. Trong trường hợp sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mà làm tăng số lượng cấp phó, thì trong thời hạn đến năm 2020, cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn thành việc sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó xuống mức quy định là tối đa 3 người. Các cơ quan cũng chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó có ít hơn 3 người.

Ban (vụ) và Văn phòng có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Phòng thuộc Ban (vụ) và Văn phòng có dưới 10 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí 1 phó trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là công chức, viên chức trở lên thì bố trí không quá 2 trưởng phó phòng.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bỏ quy định cụ thể số lượng phòng trực thuộc Ban (vụ) trong Nghị định của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan thuộc Chính phủ.

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất chỉ thành lập Ban (vụ) khi khối lượng công việc cần phải bố trí tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Con số này là để đảm bảo số công chức, viên chức tối thiểu của Ban (vụ) lớn hơn 2 lần số công chức, viên chức tối thiểu của Phòng thuộc Ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ. Ban (vụ) hoạt động theo chế độ thủ trưởng, không có con dấu riêng và có thể có phòng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: