BHXH Việt Nam ước tính trong năm 2017, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN là 11.958 tỷ đồng.

(Ảnh: tapchibaohiemxahoi.gov.vn)

Theo BHXH Việt Nam, chi phí quản lý BHXH trong giai đoạn 2016-2018 bình quân mỗi năm khoảng 6.648 tỷ đồng (bằng 2,3% trên dự toán thu). Chi phí quản lý BHTN bình quân mỗi năm là 44 tỷ đồng (bằng 2,3% trên dự toán thu). Chi phí quản lý BHYT bình quân mỗi năm 3.479 tỷ đồng (bằng khoảng 5% số thu đóng BHYT).

Trong năm 2016, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN là 10.467,3 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi phí quản lý đối tượng và bộ máy (không bao gồm chi phí đầu tư phát triển và hiện đại hóa công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội) là 7.738,8 tỷ đồng.

Việc chi phục vụ việc thu, chi và quản lý đối tượng có chi phí 3.590,6 tỷ đồng (chiếm 46% tổng dự toán chi thường xuyên). Trong đó, chi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 700 đầu mối là 350 tỷ đồng; chi cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống quản lý 277 tỷ đồng; chi cho việc tổ chức thu, chi trả các chế độ bảo hiểm 1.995,9 tỷ đồng để tổ chức thu BHXH tự nguyện,… Khoản chi trực tiếp cho bộ máy các cấp là 4.148,2 tỷ đồng (chiếm 54% tổng dự toán chi thường xuyên).

BHXH Việt Nam ước tính trong năm 2017, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN là 11.958 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cho hay tính đến ngày 31/12/2016, số công chức, viên chức và lao động hợp đồng của ngành là 21.000 người. Tổng quỹ tiền lương, tiền công cho bộ máy năm 2016 là 1.604,9 tỷ đồng, năm 2017 ước tính lên 1.692,6 tỷ đồng (tính trung bình mỗi công chức, viên chức ngành BHXH hưởng mức lương khoảng 76 triệu đồng/người/năm; năm 2017 dự kiến khoảng 80 triệu đồng/người/năm).

Nhật Minh