So với năm 2019, tổng biên chế công chức được phê duyệt năm 2020 giảm 6.081 biên chế.

cắt giảm biên chế
Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020. (Ảnh minh họa: Human resources)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1066 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là 253.517 biên chế.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 là 251.135 biên chế, trong đó:

  • Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế.
  • Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 142.767 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế.

Như vậy, so với năm 2019, tổng biên chế công chức được phê duyệt năm 2020 giảm 6.081 biên chế.

Tổng biên chế công chức nêu trên không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Quyết định trên chính thức có hiệu lực từ ngày 22/8/2019.

Minh Long

Xem thêm: