Chỉ trong một năm 2021, tỉnh Đắk Lắk bị phát hiện thu chi bất hợp lý tới 729,518 tỷ đồng. Chi ngân sách cao gấp 2,8 lần so với thu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp về quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tháng 11/2021. (Ảnh: khdt.daklak.gov.vn)

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk, đề nghị tỉnh này xử lý tài chính hơn 729,5 tỷ đồng do thu chi bất hợp lý.

Theo báo cáo kiểm toán, số thu nội địa của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2021 là 6.875,9 tỷ đồng, tăng 31% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 96% so với dự toán HĐND tỉnh quyết nghị.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương trong năm, không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách là 19.126,2 tỷ đồng, tăng 24,7% so với dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 9,6% so với dự toán HĐND tỉnh quyết nghị.

Chi ngân sách địa phương của tỉnh Đắk Lắk năm 2021 tăng chủ yếu do chi từ các nguồn không tính trong dự toán đầu năm, như: Thu kết dư, thu chuyển nguồn, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu trong năm.

Hàng loạt sai phạm trong việc lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) tại tỉnh này bị chỉ ra. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk chưa xác định giảm số bổ sung cân đối cho ngân sách cấp huyện đối với phần giảm chi NSNN do sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố theo các nghị quyết của HĐND tỉnh, tạm tính số tiền hơn 7,47 tỷ đồng.

Ngân sách các cấp bổ sung có mục tiêu hơn 175,12 tỷ đồng để chi thường xuyên chưa đảm bảo phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách theo Luật NSNN, Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND, cũng không thuộc trường hợp bổ sung có mục tiêu theo quy định tại Luật NSNN.

UBND tỉnh đã giao 12 chỉ tiêu hợp đồng cho các Hội đặc thù không phù hợp với quy định của Bộ Nội vụ cũng như chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng thời, tỉnh giao dự toán cho 4 tổ chức không phải Hội đặc thù số tiền 647,3 triệu đồng; giao 8 định suất lao động cho 3 tổ chức xã hội nghề nghiệp không có trong quy định.

Việc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1931/STC-QLNS ngày 30/8/2018, không còn phù hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch sổ 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC và Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, tỉnh giao dự toán quỹ lương cho lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP số tiền hơn 38,69 tỷ đồng.

Một số đơn vị tại 4 huyện ký 235 hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức, viên chức chưa đúng quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, số tiền chi trả từ NSNN là hơn 14,75 tỷ đồng.

Có 5 huyện giao thừa lương và các đơn vị đã chi trả các khoản phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi cho các đối tượng giáo viên hợp đồng làm công việc chuyên môn chưa đúng quy định tại Thông tư số liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT- BNV-BTC, Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và Nghị định số 38/2019/NĐ-CP số tiền hơn 6,36 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước phát hiện các đơn vị thực hiện chi khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách, làm phát sinh nợ chi thường xuyên không đúng quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật NSNN số tiền hơn 19,43 tỷ đồng.

Trong chi đầu tư phát triển, tỉnh này bố trí 69 tỷ đồng vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các dự án đầu tư công đã được xác định rõ nguồn vốn, thời gian cấp vốn từ những năm trước là chưa phù hợp với quy định tại Luật NSNN.

Việc dành số tiền gần 68 tỷ đồng cho 4 dự án có thời gian hoàn thành trong năm 2022 là không đảm bảo theo yêu cầu đưa dự án vào hoạt động ngay trong năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020. HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư của 6 dự án khi chưa đảm bảo khả năng cân đối vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công 2019 số tiền hơn 896,7 tỷ đồng…

Kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương đã quá thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định tại Luật Đầu tư công 2019 nhưng chưa nộp trả ngân sách trung ương hơn 34,13 tỷ đồng.

Từ những bất cập được phát hiện qua kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 nói trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xử lý tài chính 729,518 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 3,077 tỷ đồng; thu hồi và giảm chi ngân sách nhà nước 716,337 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 10,1 tỷ đồng; xử lý khác hơn 13,73 tỷ đồng.

Sơn Nguyên