13/49 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Lạng Sơn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn.

Nhiều công chức Lạng Sơn thiếu tiêu chuẩn được bổ nhiệm làm lãnh đạo. (Ảnh minh họa)

Ngày 31/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ 1/1/2017 đến ngày 30/6/2019.

Tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Lạng Sơn chưa phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các sở, ban, ngành.

Năm 2017, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển, qua đó tuyển dụng được 32 công chức ngạch chuyên viên và tương đương. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh quy định thêm điều kiện dự tuyển đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn; thông báo tuyển dụng chưa nêu số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức; thời gian, địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển; Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập quá thời hạn 15 ngày…

Đối với những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 95 hồ sơ tuyển dụng, có 1 trường hợp được điều động, tiếp nhận từ công chức cấp xã về làm viên chức đơn vị sự nghiệp công lập không qua thi tuyển, xét tuyển; 3 trường hợp quyết định tuyển dụng xếp ngạch cán sự là không phù hợp với đề án vị trí việc làm được phê duyệt; 1 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên…

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 15 trường hợp. Đến thời điểm thanh tra, 1 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (đang học).

Về thời hạn bổ nhiệm, có 2 công chức tại thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại không đủ 60 tháng công tác là đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nhưng quyết định bổ nhiệm lại vẫn ghi thời hạn giữ chức vụ 5 năm là không phù hợp với thời điểm nghỉ hưu.

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, có 13/49 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, 1 công chức lãnh đạo cấp sở đang giữ ngạch thấp hơn so với ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành (trong đó có 05 công chức bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017).

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, có 17/225 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, gồm: Lý luận chính trị, chứng chỉ ngoại ngữ, 2 công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng giữ ngạch thấp hơn so với bản mô tả vị trí công việc và khung năng lực vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt; 1 công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ; Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hằng năm đối với 14 trường hợp để xem xét, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định” – kết luận nêu.

Phạm Toàn