Theo kết luận thanh tra, 121/450 cán bộ của tỉnh Long An tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu trình độ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành,…

Long An bổ nhiệm 121 cán bộ không đủ tiêu chuẩn. (Tranh biếm họa: ĐAN)

Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Long An trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2017.

Theo kết luận thanh tra, công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý còn 121/450 cán bộ tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn như trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành. Một số trường hợp điều động, bổ nhiệm trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện một số nội dung trong quy trình bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, 26 trường hợp tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển từ viên chức. Trong công tác thi tuyển cũng bộc lộ nhiều điểm chưa minh bạch.

Một số phiếu chấm điểm, bảng tổng hợp điểm có sửa đổi số điểm nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo, có bảng tổng hợp số điểm không ghi số điểm trung bình hoặc tính điểm trung bình không chính xác, danh sách trúng tuyển có một trường hợp tính điểm không chính xác (hiện đã hủy bỏ quyết định tuyển dụng)” – kết luận thanh tra nêu rõ.

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Long An còn gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển khi chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả. Điều này được Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận là “không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV”.

Nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm, có trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại khi chưa hết thời gian giữ chức vụ lần bổ nhiệm trước.

Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, trong giai đoạn thanh tra có 9/34 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt quá số lượng phó giám đốc sở và tương đương.

Trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Long An có 29 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm tiến hành thanh tra, các cơ quan đơn vị đã chấm dứt hợp đồng với các trường hợp này.

Trước sai phạm trên, thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp khắc phục, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức và việc quản lý hồ sơ công chức.

Quý Bình

Xem thêm: