Trong đó, biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người) và biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người).

Hình ảnh buổi Hội nghị. (Ảnh: moha.gov.vn)

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 đến năm 2018 là 40.500 người, trong đó: số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35 người và cho thôi việc ngay 5.483 người.

Dự kiến trong năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người. Trong đó, biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người); biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người)” – Bộ nội vụ thông tin.

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 27/12/2018, số lượng Vụ và tương đương thuộc Bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; số lượng Cục thuộc Bộ, ngang Bộ là 125 tổ chức, tăng 7; 29 tổng cục và tương đương, tăng 2; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành 8 nghị định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. Tính đến thời điểm cuối 2018, số lượng ban (vụ) thuộc cơ quan Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1; đơn vị sự nghiệp là 154 tổ chức, giảm 37.

Việc xử lý cán bộ vi phạm chưa nghiêm

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho hay ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định trên các lĩnh vực.

Trong công tác xây dựng thể chế vẫn còn việc tham mưu văn bản ban hành quy định có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn nhiệm vụ xin lùi hoặc đề nghị đưa ra ngoài chương trình công tác.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật còn bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai, một số địa phương thực hiện tinh giản biên chế không đúng theo trình tự quy định, có những trường hợp không thuộc đối tượng giảm biên chế.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của người dân.

Bộ trưởng cũng cho rằng công tác chỉ đạo cải cách hành chính chưa thực sự chưa đáp ứng được nhu cầu, bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn chồng chéo, tinh giản biên chế chưa đạt kế hoạch, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chưa đồng đều, xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức viên chức, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý biên chế còn chậm. Việc xử lý cán bộ, công chức có hành vi vi phạm có nơi chưa nghiêm, chưa kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm, năng lực yếu kém,…

Kim Long

Xem thêm: