TTCP đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam; việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhựa Y tế (Mediplast), Tổng công ty Cổ phần Y tế (Danameco); việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa y tế vào Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam.

Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp y tế. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2007 – 2010, quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hoá tổng công ty; sau khi chuyển đổi không tiếp tục chuyển thành công ty cổ phần.

Sau khi chuyển thành Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, doanh nghiệp không thực hiện nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế, không phát triển được nguồn vốn Nhà nước đầu tư.

Bộ Y tế chưa thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm quy định tại Nghị định số 99 ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2014 – 2016, quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, Bộ y tế ban hành quyết định số 4208 ngày 15/10/2014 chưa phù hợp với quy định của Chính phủ. Bộ Y tế chưa ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hoá theo quy định. Tổng công ty đến thời điểm ngày 12/7/2016 còn những khoản nợ khó đòi quá hạn.

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á không thực hiện đúng thời gian hoàn tất hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.

Bộ Y tế ban hành quyết định 3854 về giá trị doanh nghiệp cổ phần chậm so với quy định. Việc triển khai thực hiện phương án sử dụng đất được phê duyệt còn chậm, không đúng tiến độ đề ra và sử dụng đất chưa đúng quy định. Tổng công ty đến thời điểm 12/7/2016 còn có những khoản nợ khó đòi quá hạn.

Việc bán cổ phần kéo dài thời gian; việc chậm nộp số tiền thu từ cổ phần hoá là chưa thực hiện đúng Nghị định 59/2011 của Chính phủ. Bộ Y tế không ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn nhà nước; chưa thường xuyên yêu cầu người đại diện báo cáo theo quy định.

Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam – Công ty cổ phần chưa thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng khi bàn giao giữa Công ty TNHH để chuyển sang công ty cổ phần.

Khi xác định giá trị doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá không chỉ đạo, kiểm tra, xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm, so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán, không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/1 cổ phiếu lên 29.484 đồng/1 cổ phiếu và không xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thực hiện chưa đúng quy định, phản ánh không chính xác giá trị doanh nghiệp.

TTCP khẳng định việc sáp nhập Mediplast vào Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam – Công ty cổ phần chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sau thời gian 1 năm khi Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thì phải hoàn thành việc thoái vốn, sau khi thoái vốn mới được tiến hành sáp nhập nhưng Tổng công ty Thiết bị y tế – Công ty cổ phần lại tiến hành sáp nhập trước khi tiến hành thoái vốn.

Từ đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức xác định lại giá trị cổ phần, số lượng cổ phần và tỷ lệ cổ phần của nhà nước tại Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam – Công ty cổ phần để chuyển giao vốn nhà nước về cho SCIC.

Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu.

Phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hóa, không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, thiếu kiểm tra, giám sát,…

Phạm Toàn

Xem thêm: