Sài Gòn bao thương: “Các cô đừng cho nhiều quá, người khác không có phần, tội nghiệp”

Giữa lúc miếng cơm miếng nước xa xỉ đến thắt lòng, có chú ngủ lề nhận cơm, xua tay lấy đủ rồi, muốn nhường cho người còn thiếu.