Bộ Tài chính có số biên chế cao nhất, 67.802 biên chế; tiếp đến là Bộ Tư pháp: 9.704 biên chế, Bộ Công thương: 6.559 biên chế…

bộ tài chính, biên chế
Trụ sở Bộ Tài chính. (Ảnh: vst.mof.gov.vn)

Ngày 22/8, Thủ tướng đã ký Quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

Tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế.

Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 108.368 biên chế.

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có 142.767 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 628.

Hà Nội đông biên chế nhất trong số các địa phương, 8.042 biên chế; tiếp đến là TP.HCM 7.227 biên chế, Thanh Hóa 3.746 biên chế.

Phân theo bộ ngành, Bộ Tài chính có số biên chế được giao nhiều nhất 67.802 biên chế, tiếp đến là Bộ Tư pháp: 9.704 biên chế, Bộ Công thương: 6.559 biên chế.

So với tổng biên chế 259.598 của năm 2019, tổng số biên chế trong cả nước năm 2020 đã giảm 6.081 biên chế.

Trước đó, tại hội nghị ngày 15/1, Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2019 sẽ giảm 5.510 công chức và khoảng 39.000 viên chức, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp. Tổng số biên chế dự định tinh giản là 44.510.

Thực tế thực hiện, trong 4 năm, từ 2016 – 2018, cả nước chỉ giảm được 86.300 biên chế, (12.400 công chức và 73.900 viên chức, người lao động).

Nguyễn Quân

Xem thêm: