Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho 291 người là hơn 40,3 tỷ đồng; cho 2 người là hơn 230 triệu đồng.

(Ảnh minh họa: Human resources)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn vừa ký quyết định số 2530 về việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 của Chính phủ trong đợt 2 năm 2019.

Theo Quyết định, số lượng tinh giản biên chế là 293 người. Trong đó, khối hành chính có 55 người; khối sự nghiệp công lập trong biên chế, được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí là 232 người; khối sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108 là 2 người; khối đảng, đoàn thể 4 người.

Tổng kinh phí thực hiện là hơn 40,5 tỷ đồng. Trong đó, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho 277 người nghỉ hưu trước tuổi là hơn 38,2 tỷ đồng; kinh phí cho thôi việc ngay đối với 16 người là gần 2,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP do ngân sách Nhà nước đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 cho 291 người là hơn 40,3 tỷ đồng; kinh phí thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập cho 2 người là hơn 230 triệu đồng.

Liên quan đến tinh giản biên chế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại khối Chính phủ quản lý, tính đến năm 2019, biên chế công chức đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; biên chế viên chức giảm 3,87% so với năm 2015.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng 68 đã thực hiện tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP từ năm 2015 đến 31/12/2018 là 41.268 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; 10 tháng đầu năm 2018: 10.907 người).

Tuy nhiên, thực tế mới thực hiện giảm số lượng đơn thuần (số lượng giảm hầu hết là nghỉ hưu trước tuổi), chưa gắn việc giảm số lượng với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Biên chế sự nghiệp y tế và giáo dục thừa, thiếu cục bộ.

Minh Long

Xem thêm:

Leave a Reply