Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm lần đầu đối với 4 cục trưởng khi đã quá tuổi.

du thua cap pho
Trụ sở Bộ Nội vụ (Hà Nội). (Ảnh: moha.gov.vn)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo số 297 kết luận thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/8/2018.

Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ cho biết có:

  • 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế;
  • 4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu;
  • 8 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương;
  • 2 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Về trình tự thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, thanh tra Bộ cho hay hồ sơ không có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; một số biên bản họp tại Vụ, Cục, Chi cục chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Một số hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác, không có tài liệu thể hiện việc gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với nơi đi, nơi đến; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị nơi công chức đang công tác; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị dự kiến phân công công tác.

Một số hồ sơ bổ nhiệm lại, không có tài liệu thể hiện việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng trực tiếp nhận xét, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại…

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan: Đơn vị có từ 1 đến 3 người. Đến thời điểm hiện tại còn 1 phòng của Cục Thuế có số lượng cấp phó vượt 1 người nhưng có 1 phó phụ trách phòng.

Về quản lý hồ sơ công chức, viên chức: Thanh tra Bộ nhận định việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức, các đơn vị chưa thực hiện việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở sổ quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác sử dụng và quản lý công chức, viên chức để bổ sung, thay thế,…

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm đối với 4 cục trưởng khi đã quá tuổi.

Đồng thời đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, sự đánh giá, xếp loại trong thời gian được giao giữ chức vụ cục trưởng.

Đối với 8 trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Chi cục hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, đến hết năm 2019 nếu không được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

Ngoài ra, Tổng Cục cần rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không phù hợp, có sai phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ tháng 6/2012 đến nay,…

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận này.

Phạm Toàn

Xem thêm: