Việc tổ chức thí điểm sẽ bắt đầu từ năm 2019.

(Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn)

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành và triển khai Đề án 09-ĐA/TU ngày 23/11/2018 thực hiện một số mô hình thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở những nơi có đủ điều kiện theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Theo đề án:

  • Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn;
  • Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị;
  • Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã;
  • Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã;
  • Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra các quận, huyện, thị xã;
  • Chánh Văn phòng cấp ủy đồng thời là Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, huyện, thị xã.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu thực hiện thí điểm hợp nhất mô hình tổ chức ở những nơi đủ điều kiện và chỉ thực hiện ở địa phương thực hiện mô hình nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND gồm: Cơ quan Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ; cơ quan Ủy ban Kiểm tra với cơ quan Thanh tra; Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND – UBND.

Về lộ trình thực hiện, năm 2018, các quận, huyện, thị xã xây dựng Đề án tổ chức thí điểm các chức danh kiêm nhiệm ở những nơi có đủ điều kiện theo Đề án của Thành ủy.

Còn việc thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp và một số chức danh kiêm nhiệm sẽ thực hiện từ năm 2019. Trong đó, thành phố sẽ chọn 3 quận, huyện, thị xã và từ 10%-15% số xã, phường, thị trấn để tiến hành.

Văn Duy

Xem thêm: