Tiểu thương chỉ được bán lại khi tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin – có trái với quyền tự nguyện, lựa chọn vắc-xin?

Theo yêu cầu của Bộ Công thương Việt Nam, chợ chỉ được mở cửa hoạt động khi những người làm tại chợ phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin COVID-19.