Tổng cục Đường bộ: Cần hơn 350.000 tỷ đồng để bảo trì quốc lộ

Chi phí sửa chữa, bảo trì đường bộ khoảng 6.500 – 7.200 tỷ đồng/năm; trong đó, 1.000-1.200 tỷ đồng là sửa chữa do phát sinh (thiên tai, điểm đen…).