TP.HCM: Công nhân công trình xây dựng muốn làm phải có ‘thẻ xanh COVID-19’

Điều kiện để các công trình xây dựng được hoạt động là toàn bộ lao động phải có “thẻ xanh COVID-19”, tuân thủ 5K và xét nghiệm định kỳ.