Theo Thông tư liên tịch số 03/2018, trong trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được tiến hành hỏi cung, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội.

cong an tinh binh thuan
Từ ngày 18/3, không được hỏi cung nếu không có thiết bị ghi âm, ghi hình. (Ảnh: Hoàng Minh)

Thông tư liên tịch số 03/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh, sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử do Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao và Bộ Quốc phòng ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3 tới.

Theo Thông tư, cán bộ hỏi cung bị can, hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội sẽ quyết định lựa chọn hình thức ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thành việc hỏi cung bị can, hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thực hiện tại cơ sở giam giữ, trụ sở cơ quan tố tụng được thực hiện theo trình tự:

Cán bộ hỏi cung hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội phải đăng ký với cán bộ chuyên môn tại cơ sở giam giữ, hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, để được bố trí phòng chuyên dụng, hướng dẫn về quy trình, thao thác kỹ thuật thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh.

Khi được sắp xếp phòng làm việc, cán bộ hỏi cung hoặc lấy lời khai phải thông báo cho bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội biết và ghi vào biên bản.

Việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh bắt đầu từ khi cán bộ hỏi cung hoặc lấy lời khai nhấn nút bắt đầu, cán bộ hỏi cung hoặc lấy lời khai phải đọc thời gian bắt đầu và ghi rõ trong biên bản. Trong quá trình hỏi cung hoặc lấy lời khai, có thể tạm dừng ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh bằng cách nhấn nút tạm dừng. Trước khi tạm dừng, cán bộ hỏi cung, lấy lời khai phải đọc rõ thời gian tạm dừng, lý do tạm dừng, khi tiếp tục làm việc cũng phải đọc rõ thời gian tiếp tục, quá trình này được ghi rõ trong biên bản.

Kết thúc buổi làm việc, cán bộ hỏi cung, lấy lời khai thông báo cho bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội biết buổi hỏi cung hoặc lấy lời khai kết thúc và nhấn nút kết thúc, thời gian kết thúc ghi rõ trong biên bản.

Thông tư liên tịch số 03/2018 cũng ghi nếu trong trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được tiến hành hỏi cung, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội. Trường hợp đang hỏi cung, lấy lời khai mà thiết bị xảy ra sự cố kỹ thuật thì phải dừng buổi hỏi cung, lấy lời khai. Việc này ghi rõ trong biên bản, có xác nhận của cán bộ chuyên môn.

Kết quả ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội phải được bảo quản lưu trữ đầy đủ tại hệ thống máy chủ để đảm bảo an toàn, bí mật.

Trong giai đoạn điều tra, kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh được sử dụng trong trường hợp bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thay đổi lời khai so với lời khai đã khai trước đó, để làm rõ hành vi phạm tội của bị can, pháp nhân thương mại và đồng phạm khác (nếu có); đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật của điều tra viên, kiểm sát viên, kiểm tra viên trong quá trình hỏi cung, lấy lời khai.

Trong giai đoạn truy tố, kết quả ghi âm hoặc ghi hình hỏi cung, lấy lời khai được các cơ quan tố tụng sử dụng nhằm xác định tính khách quan trong hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai; để đánh giá chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm; đặc biệt để kiểm tra, phát hiện có hay không dấu hiệu oan sai; bị can có bị bức cung hoặc dùng nhục hình hoặc vi phạm pháp luật trong giai đoạn điều tra.

Nam Phong

Xem thêm: