Năm 2018, tỷ trọng chi thường xuyên của cả nước còn 63,3% (giảm 1,6% so với năm 2017) và thấp hơn kế hoạch 2016 – 2020 (dưới 64%).

Tỷ trọng chi thường xuyên năm 2018 giảm 1,6%. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ngày 17/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18 Trung ương 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Cụ thể, năm 2018, tổ chức bộ máy đã giảm 3 cơ quan Trung ương; bước đầu giảm 9 tổng cục thuộc bộ.

Trong đó, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, tổ chức lại hai bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội.

Về cán bộ, Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương. Các địa phương giảm 14 giám đốc cảnh sát PCCC cấp tỉnh, 174 trưởng phòng và tương đương, 524 đội trưởng và tương đương.

Về số lượng lãnh đạo quản lý, ông Tùng cho biết đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ (trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục); 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương.

Bên cạnh đó, cùng với việc sắp xếp lại tổ chức, năm 2018 đã giảm 60.656 biên chế, bao gồm: cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Việc sắp xếp các ban quản lý dự án ở địa phương đã giảm 17 đầu mối trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 92 đầu mối cấp phòng; 22 cán bộ lãnh đạo cấp sở, 121 cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Ngoài ra, tại Hội nghị, ông Tùng cho biết năm 2018, tỷ trọng chi thường xuyên của cả nước còn 63,3% (giảm 1,6% so với năm 2017) và thấp hơn kế hoạch 2016 – 2020 (dưới 64%).

Văn Duy

Xem thêm: