Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Chính phủ để đồng ý thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia có kinh phí hơn 350.000 tỷ đồng nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt trong giai đoạn 2025-2035.

tuong dai ho chi minh can tho 3
Tượng đài Hồ Chí Minh tại công viên bến Ninh Kiều (Cần Thơ) khánh thành năm 2009, tổng diện tích gần 1.800 m3 với vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. (Ảnh: Khánh Minh/TTVN)

Ngày 28/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét quyết định lập hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035.

Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình sẽ hướng tới những mục tiêu cụ thể, như đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện.

Cấp huyện và cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo.

Có ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa.

Hàng năm, có khoảng 20-30 tác phẩm, công trình văn hóa, văn học nghệ thuật về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước.

Đầu tư cho văn hóa ít nhất là 2% tổng chi ngân sách hằng năm, thực hiện tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, và các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP năm.

Về dài hạn, đến năm 2035, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu 100% thư viện bảo đảm điều kiện hoạt động, 100% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc đơn vị công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu tới năm 2035 có 5 trường đại học trọng điểm và 2 viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, văn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án là hơn 350.000 tỷ đồng (khoảng 15 tỷ USD). Trong đó, riêng giai đoạn 2025-2030 khoảng 182.000 tỷ đồng, bao gồm 110.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, 36.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, và 36.000 tỷ đồng huy động từ các nguồn khác.

Minh Long