[VIDEO] Giải thích: Pháp Luân Công đã xuất hiện như thế nào?

Để hiểu Pháp Luân Công, chúng ta có thể kể lại câu chuyện về sự ra đời của môn phái.