[VIDEO] Những điều kỳ lạ trong cuộc Đại Thỉnh Nguyện Ngày 25/04 của Pháp Luân Công

Đó là tình tiết trong câu chuyện giữa thủ tướng Trung Quốc bấy giờ là ông Chu Dung Cơ và 3 học viên Pháp Luân Công đi cùng ông vào bên trong Tổng hành dinh…