Nguyễn Hữu Độ là vị quan đại thần đời vua Đồng Khánh, là Kinh lược sứ Bắc kỳ, Cần Chánh Điện đại học sĩ, Thượng thư Bộ Binh, Cơ Mật Viện đại thần, Quốc Sử Quán sử thần, v.v…

Nguyễn Hữu Độ sinh năm Quý Dậu 1813, đỗ cử nhân năm 1837, đỗ Phó bảng năm 1838, là người học thức uyên bác. Năm 1880-1883, ông giữ chức Kinh lược Bắc Kì khi quân Pháp chiếm Hà Nội.

Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông

Phu nhân của ông Nguyễn Hữu Độ là bà Nguyễn Hữu Thị Uyển. Chính thất của Kiên quận công Ưng Quyền là con gái ông Nguyễn Hữu Độ. Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Nhàn, chính thất của vua Đồng Khánh, là con gái ông Nguyễn Hữu Độ. Huyền phi Nguyễn Hữu Thị Nga, thứ thất của vua Thành Thái, cũng là con gái ông Nguyễn Hữu Độ.

Một số bài viết về Nguyễn Hữu Độ cho rằng ông ủng hộ vua Đồng Khánh vì đó là con rể của ông, nhưng thực ra Vua Đồng Khánh lấy bà Nguyễn Hữu Thị Nhàn sau khi đã lên ngôi vua và Nguyễn Hữu Độ từng từ chối nhưng không được chấp thuận.

Một số hình ảnh của ông Nguyễn Hữu độ cùng gia đình và phần mộ của ông:Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông

Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông Nguyễn Hữu Độ và gia đình ông

Lê Nguyên tổng hợp theo Facebook Sài Gòn Xưa

Xem Thêm: