Trăm nghìn nhánh khổ

Có đứa vượt được qua biên giới, nhưng cũng có đứa về bên kia thế giới…