Trư Bát Giới vượt qua 8 “giới” mà tu thành

Trong Tây Du Ký, Trư Bát Giới toàn thân đều mang tật xấu nhưng cuối cùng cũng tu thành…