[VIDEO] Lòng ‘yêu nước’ méo mó của Trung Quốc thời hiện đại, nhìn từ chữ Hán

Còn chữ “Ái” chính thể (愛) có bộ “Tâm” (心), chỉ trái tim, nghĩa là thực sự dụng tâm phó xuất mới được gọi là yêu. Trong khi đó chữ “Ái” giản thể (爱) hiện…