Các doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi sẽ được giảm thuế và chi phí vốn, chi phí đầu vào để nâng cao năng lực cạnh tranh theo Thông tư 83/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/8 vừa qua.

(Ảnh: Thutruongvn/Pixabay)
(Ảnh: Thutruongvn/Pixabay)

Trong nỗ lực thúc đẩy nhanh hơn việc triển khai Luật Đầu tư sửa đổi 2014, Bộ tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 (gọi tắt là Thông tư 83), có hiệu lực ngày 1/8/2016, về hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Theo đó, dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại mục A Phụ lục I hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu như sau:

Thứ nhất, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP. Quy định này góp phần giúp các doanh nghiệp, dự án đầu tư trong lĩnh vực được ưu đãi giảm chi phí vốn, chi phí đầu tư.

Thứ hai, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ những dự án sản xuất không được ưu đãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Quy định này thực chất hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong việc giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm và tăng cường năng lực cạnh tranh về giá. Do vậy, Thông tư 83 có thể khuyến khích doanh nghiệp startup, dự án đầu tư mới hoặc mở rộng trong các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên.

Ngoài ra, Thông tư 83/2016/TT-BTC còn hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thuê đất phi nông nghiệp.

Đáng lưu ý, nhóm các doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư được ưu tiên đều thuộc các nhóm, ngành có hàm lượng tri thức cao, công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các nhóm ngành thuộc công nghiệp phù trợ, ngành nông – lâm – thủy sản, xử lý chất thải, môi trường…. hoặc tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Do vậy, hiệu lực của Thông tư 83 sẽ có tác động tích cực tới cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực còn thiếu và yếu hiện nay của nền kinh tế.

Tâm Như

Xem thêm: